Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA

Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2020Nota
Aprobate prin HOTARAREA nr. 282 din 6 aprilie 2020 , publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020.

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modalitatea si conditiile de acordare, monitorizare si solutionare a cererilor de plata a garantiilor de stat si de acordare a granturilor prevazute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN, denumit in continuare FNGCIMM, in calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare MFP, in favoarea fiecarui beneficiar participant la Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, denumit in continuare Programul, pentru una dintre urmatoarele categorii de credite garantate, dupa cum urmeaza:a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat, prin MFP, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investitii, valoarea maxima a finantarii este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru valoarea maxima a finantarii este de 5.000.000 lei si trebuie sa respecte una din urmatoarele conditii:(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.saub) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MFP, in procent de maximum 90% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microintreprinderi sau intreprinderi mici. Valoarea maxima a finantarilor este 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici, in limita uneia din urmatoarele conditii:(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.(2) Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul facilitatii prevazute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se incadreaza in categoria microintreprinderilor sau intreprinderilor mici nu pot cumula creditele/liniile de credite pentru finantarea capitalului de lucru prevazute la alin. 1 lit. b) cu creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru prevazute la alin. 1 lit. a) .(3) Beneficiarii care se incadreaza in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici sunt eligibili pentru acordarea facilitatilor de credit garantate prevazute la alin. (1) lit. b) si pot cumula aceste facilitati cu creditele de investitii prevazute la alin. (1) lit. a) , in limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.(4) Pentru creditele prevazute la alin. (1) , MFP plateste granturile reprezentand dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investitii, a comisionului de administrare si a comisionului de risc in procent de 100% din bugetul MFP – Actiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat“, in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.(5) Schema de ajutor de stat prevazuta la alin. (4) este implementata de catre MFP, prin FNGCIMM, in conformitate cu atributiile ce ii revin prin Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu legislatia in materie de ajutor de stat. MFP are calitatea de furnizor, iar calitatea de administrator al acestei scheme este delegata FNGCIMM prin efectul legii.(6) Creditele prevazute la alin. (1) se acorda in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit, cu incadrarea in normele de garantare ale FNGCIMM, conditiile de acordare a garantiilor de stat si cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.(7) Costul total al creditelor acordate in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumit in continuare programul, se compune din:a) rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa, diferentiata astfel: pentru creditele de investitii acordate in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) , marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre institutia de credit in toate etapele creditarii. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum si taxele aferente operatiunilor conexe activitatii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare si inregistrarea garantiilor etc.);b) comisionul de risc – comisionul de risc datorat MFP de catre beneficiarul programului. Comisionul de risc se calculeaza de catre FNGCIMM ca procent aplicat la valoarea garantiei prevazuta in contractul de garantare, pentru toata perioada de garantare si se achita o singura data la acordarea/majorarea/ prelungirea garantiei, pentru toata perioada de valabilitate a garantiei. Obligatia de plata a comisionului de risc este acoperita din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.Dupa incetarea schemei de ajutor de stat pentru noile credite contractate sau daca se majoreaza creditul contractat initial, sumele reprezentand comisionul de risc se calculeaza de catre institutia de credit si se vireaza de catre beneficiarii programului intr-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente in administrarea obligatiilor fiscale datorate de acestia.b1.1) Formula de calcul al comisionului de risc este urmatoarea:(i) in cazul creditului de investitii,Comision de risc = [valoarea garantiei*procent comision*(nr. luni de valabilitate a garantiei^(1))]/72^1) Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei.(ii) in cazul creditului/liniei de credit pentru finantarea capitalului de lucru:Comision de risc = [valoarea garantiei*procent comision*(nr. luni de valabilitate a garantiei (^1))]/36c) comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM pentru intreaga perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat se suporta din bugetul de stat, prin bugetul MFP – Actiuni generale in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datoreaza FNGCIMM de catre beneficiarul programului si este virat de institutia de credit pe toata perioada de valabilitate a garantiei si, dupa caz, pana la data inregistrarii la Fond a cererii de plata si este calculat la valoarea/soldul garantiei de stat. Nivelul comisionului de administrare se stabileste potrivit legii.(8) Formula de calcul al comisionului de administrare pentru garantiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate in cadrul Programului este urmatoarea:(i) pentru primul an de garantare, pentru intervalul cuprins intre data acordarii si 31 decembrie a anului respectiv:Comision de administrare = (valoarea garantiei maxime*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv^1)/12;^1 Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei.(ii) pentru urmatorii ani intregi de garantare:Comision de administrare = soldul garantiei^2 la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual;^2 Pentru liniile de credit fara grafic de rambursare, in formula de calcul al comisionului de administrare se utilizeaza valoarea maxima a garantiei.(iii) pentru ultima fractiune de an de garantare:Comision de administrare = (soldul garantiei^2 la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare ramase din an^1)/12^1 Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei.^2 Pentru liniile de credit fara grafic de rambursare, in formula de calcul al comisionului de administrare se utilizeaza valoarea maxima a garantiei.(9) Finantatorul va asuma si va transmite FNGCIMM lunar, pana pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata grantului – componenta de dobanda. Formatul documentelor justificative, modalitatea de asumare a acestora, precum si canalul de transmitere catre FNGCIMM sunt agreate si detaliate in Conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu finantatorii, respectiv in Conventia privind implementarea Programului.(10) Plata ajutorului de stat se efectueaza pana la data de 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii, in limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat“, conform angajamentului legal emis in baza unei Decizii de plata a sumelor de virat in contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, emisa si transmisa lunar de administratorul schemei. Formatul deciziei de plata este prezentat in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.(11) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se realizeaza de catre MFP, in calitate de ordonator principal de credite exclusiv in baza Deciziei de plata emise de catre administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atesta realitatea si modul de determinare a cuantumului obligatiei de plata.(12) Plata se efectueaza in lei, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii on-line a Deciziei de plata emise de catre administratorul schemei, la Registratura generala a MFP, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.(13) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabileste procedura de punere in aplicare a prevederilor alin. (11) si (12) .(14) Pentru toate categoriile de credite prevazute la art. 1 alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipata, iar contractul de credit nu poate contine clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestuia de catre institutia de credit.(15) Pentru creditele de investitii, institutiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioada de gratie de maximum 18 luni, la inceputul perioadei de creditare.(16) Institutiile de credit sunt obligate sa mentina conditiile prevazute la alin. (7) lit. a) si alin. (14) pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile Programului.(17) In cazul garantiilor de stat acordate in cadrul programului, FNGCIMM mandateaza institutiile de credit finantatoare sa incheie contractele de garantie pentru garantiile colaterale constituite de beneficiarul finantarii/terti garanti, atat in favoarea acestora, cat si a statului roman, prin MFP, in calitate de cocreditori, precum si sa efectueze formalitatile legale de publicitate ale garantiilor colaterale, in cazul in care legea prevede efectuarea unor astfel de formalitati.(18) Formalitatile de inscriere, modificare, reinnoire si radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre institutia de credit in/din Cartea funciara a imobilelor si/sau in/din Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in/din registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz, in baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru formalitatile de modificare/ radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare institutia de credit trebuie sa obtina acordul expres al FNGCIMM.(19) Ipotecile imobiliare si/sau mobiliare prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se constituie de beneficiari si/sau de terti garanti in favoarea institutiei de credit si a statului roman, prin MFP, in conformitate cu prevederile art. 2.350 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata , cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 8 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.(20) Intre MFP si FNGCIMM se incheie o Conventie privind implementarea Programului, iar intre FNGCIMM si institutiile de credit participante in program se incheie conventii de garantare si plata a granturilor prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea finantarii prin credite bancare cu garantie de stat.

Articolul 2 In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:a) conventie privind implementarea Programului – document-cadru, prevazut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, incheiat intre MFP si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM si clauze privind drepturile si obligatiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor acordate in cadrul Programului. Modelul Conventiei privind implementarea Programului se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice;b) conventie de garantare si plata a granturilor – document semnat intre FNGCIMM, in calitate de mandatar al MFP, si finantator, prin care se stabilesc termenii si conditiile aplicabile garantiilor de stat;c) soldul finantarii garantate – valoarea actualizata a creditului garantat, rezultata in urma diminuarii cu ratele de capital rambursate de catre beneficiar, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;d) declararea exigibilitatii finantarii garantate – trecerea integrala la restanta a finantarii garantate nerambursate in conformitate cu normele interne ale institutiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit si desfiintarea beneficiului rambursarii creditului conform graficului de rambursare convenit cu institutia de credit, dupa caz;e) perioada de valabilitate a garantiei – perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a garantiei si data incetarii raspunderii FNGCIMM in baza garantiei acordate de stat prin mandatul incredintat FNGCIMM;f) microintreprinderile si intreprinderile mici – beneficiarii programului care se incadreaza in prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si respecta conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) , respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;g) intreprinderile mijlocii – beneficiarii programului care se incadreaza in prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si respecta conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare;h) acordul de finantare – actul juridic, incheiat intre FNGCIMM in calitate de administrator al schemei, institutia de credit si beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acorda granturi in baza Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Articolul 3 Data la care inceteaza raspunderea statului in baza garantiei acordate prin intermediul FNGCIMM in numele si in contul sau este :a) data rambursarii integrale de catre beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipata;b) data la care se stinge integral obligatia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virarii contravalorii despagubirilor;c) data la care MFP plateste valoarea de executare a garantiei;d) data comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei in cazul nerespectarii de catre institutia de credit a obligatiilor referitoare la plata garantiei;e) data inregistrarii la FNGCIMM a comunicarii institutiei de credit cu privire la renuntarea la garantie.

Capitolul IIDurata Programului si alocarea plafoanelor de garantare

Articolul 4(1) Perioada de derulare a Programului este determinata de alocarea de catre MFP a plafonului de garantii de stat.(2) Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul Programului este de 15.000.000.000 lei.

Articolul 5(1) Dupa aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2020, in vederea acordarii de garantii, FNGCIMM formuleaza propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare institutiilor de credit, in baza solicitarilor formulate de acestea, pe care le transmite MFP in vederea aprobarii. In cazul in care valoarea totala a garantiilor care urmeaza sa fie acordate de institutiile de credit depaseste valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MFP sa efectueze alocari pro-rata in cadrul acestuia.(2) Pentru anii urmatori, dupa aprobarea plafonului anual, acesta se aloca de catre FNGCIMM, la solicitarea institutiilor de credit participante in Program, cu acordul prealabil al MFP, in functie de ponderea garantiilor acordate de fiecare institutie de credit in totalul garantiilor acordate in cadrul programului in anul precedent sau de la inceputul anului in curs in cazul alocarii de plafoane suplimentare si/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.(3) Plafoanele alocate institutiilor de credit participante in program se utilizeaza pentru acordarea garantiilor pentru toate categoriile de facilitati de credit prevazute la art. 1 alin. (1) .(4) FNGCIMM este autorizat sa evalueze, ori de cate ori este necesar, modul de utilizare de catre institutiile de credit a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre institutiile de credit in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate si de ritmul de acordare al garantiilor, cu acordul prealabil al MFP.

Capitolul IIIDescrierea creditelor si criteriile de eligibilitate pentru institutiile de credit

Articolul 6(1) Conditiile de acordare a creditelor garantate prevazute la art. 1 alin. (1) se stabilesc de institutiile de credit in conformitate cu normele si procedurile interne de creditare ale acestora, cu incadrarea in conditiile programului.(2) Valoarea maxima a creditelor care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul Programului se stabileste in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) si (2) .(3) Pe parcursul derularii creditului, la solicitarea beneficiarului, institutia de credit poate majora valoarea creditului garantat, pana la valorile maxime prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) .(4) Solicitarea de majorare a garantiei de stat pentru creditele in derulare se considera o noua acordare si se analizeaza cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garantiilor in cadrul programului. Decizia de respingere a solicitarii de majorare nu afecteaza garantia acordata.(5) Durata maxima a finantarii in cazul creditelor pentru realizarea de investitii este de 72 de luni, fara posibilitate de prelungire.(6) Durata maxima a finantarii in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni.(7) Prelungirea valabilitatii creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate in cadrul programului poate fi realizata pe o perioada de maximum 36 de luni incepand de la data scadentei finantarii prevazute in contractul de credit initial, urmand ca, cel putin in ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului sa se faca in rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare. Pe toata durata de valabilitate, inclusiv in perioada de prelungire a valabilitatii creditelor/liniilor de credit destinate finantarii capitalului de lucru, institutiile de credit pot renunta la garantia acordata in cadrul Programului si pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si iesirea din Program, in conditiile incetarii valabilitatii garantiilor acordate in cadrul Programului si a raspunderii asumate de FNGCIMM in numele si in contul statului.(8) Institutiile de credit au obligatia de a verifica destinatia creditelor pentru realizarea de investitii si de a urmari utilizarea finantarii pe faze de executie, conform proiectului de investitii si detaliilor de executie.(9) Tragerile din creditul pentru realizarea de investitii/creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau partial, in conformitate cu reglementarile interne ale institutiilor de credit, numai pentru finantarea obiectivului de investitii si/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare. Creditele garantate in cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului.(10) Creditele de investitii/Creditele/Liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru garantate in cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finantate din ajutoare de stat/fonduri europene.

Articolul 7Criteriile de eligibilitate pentru institutiile de credit care acorda finantari garantate in cadrul Programului sunt urmatoarele:a) se incadreaza in categoria institutiilor de credit, inclusiv unitatile teritoriale ale acestora;b) au acoperire teritoriala la nivel national si/sau judetean;c) acorda finantari in lei destinate beneficiarilor care indeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;d) acorda finantarile pe baza analizei incadrarii beneficiarului in conditiile Programului, precum si a capacitatii de rambursare a potentialilor beneficiari, efectuata in conformitate cu propriile norme de creditare in vigoare;e) prevad in mod expres in contractele de finantare costurile cu dobanda, exprimata in raport cu ROBOR la 3 luni si, separat, costurile cu comisioanele aferente finantarilor garantate, incluse in marja;f) nu percep comision de rambursare anticipata si nu includ in contractele de finantare clauze care sa permita modificarea unilaterala a acestora;g) acorda finantarile pentru o durata maxima de 72 de luni in cazul creditelor de investitii, inclusiv perioada de gratie, respectiv 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitatea prelungirii creditelor/liniilor de credit pe o perioada de maximum 36 de luni si esalonarii la rambursare cel putin in ultimele 12 luni de prelungire in conformitate cu art. 6 alin. (7) .

Capitolul IVCriterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului

Articolul 8(1) Beneficiarul este eligibil in cadrul programului daca la data acordarii creditului indeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.(2) Beneficiarii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mijlocii sunt eligibili pentru acordarea facilitatilor de credit garantate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) .

Articolul 9(1) In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul trebuie sa prezinte institutiilor de credit garantii colaterale, care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii.(2) Pentru creditele/liniile de credit destinate finantarii capitalului de lucru, institutia de credit are obligatia de a asigura cel putin constituirea urmatoarelor tipuri de garantii, proportional cu procentul de garantare: ipoteca legala mobiliara asupra universalitatii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activitatii beneficiarului, inclusiv fondul de comert si stocurile, ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la institutia de credit finantatoare. In cazul in care beneficiarii dispun de garantii colaterale definite potrivit art. 2 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau dupa caz, de garantii colaterale sub forma ipotecilor imobiliare si/sau mobiliare conventionale, constituite de beneficiari si/sau terti garanti in favoarea institutiei de credit si a statului roman, prin MFP, in conditiile prevederilor art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, institutia de credit va admite in garantie si aceste garantii colaterale.(3) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garantii se efectueaza de catre institutia de credit in conformitate cu reglementarile sale interne si cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul creditelor de investitii.(4) In solicitarile de acordare a garantiilor de stat transmise de institutiile de credit catre FNGCIMM in cadrul Programului sunt cuprinse si informatii privind structura celorlalte garantii colaterale, valoarea admisa in garantie a acestora si gradul de acoperire a creditului cu garantii.(5) In cazul in care beneficiarul creditului/liniei de credit pentru finantarea capitalului de lucru inregistreaza obligatii fiscale restante si alte obligatii bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, institutia de credit are obligatia de a asigura achitarea acestora de catre beneficiar din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat/a in cadrul programului.

Articolul 10 Nu pot fi garantate in cadrul programului creditele pentru realizarea de investitii si/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finantarea unei activitati din urmatoarele sectoare/domenii:a) 920 – Activitati de jocuri de noroc si pariuri;b) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:110 – Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate);1200 – Fabricarea produselor din tutun;2540 – Fabricarea armamentului si munitiei;2051 – Fabricarea explozivilor;4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun;4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;c) activitati de investigare si protectie:801 – Activitati de protectie si garda;802 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare;803 – Activitati de investigatii.Articolul 11(1) Pentru asigurarea accesului la informatiile prevazute la art. 7 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 , inregistrarea beneficiarilor in program se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:a) solicitantul de finantare garantata, beneficiar al granturilor acordate in cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie sa se inregistreze in aplicatia online disponibila pe site-ul www.imminvest.ro;b) data la care este activa aplicatia privind inregistrarea online se comunica pe site-ul FNGCIMM cu 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis;c) inscrierea online se desfasoara in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului si bugetului alocat programului;d) fiecare potential beneficiar aplicant trebuie sa completeze online datele de identificare, sa ataseze declaratia IMM in format pdf., completata si semnata pe formatul prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia de minimis, in functie de tipul beneficiarului (intreprindere mijlocie, intreprindere mica, microintreprindere), precum si optiunea pentru tipul de credit solicitat;e) aplicatia software va genera automat solicitantului numarul de inregistrare, precum si un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii. Dupa efectuarea verificarii datelor si elementelor inregistrate de potentialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului;f) inregistrarea online se poate efectua o singura data in cadrul aplicatiei, programul electronic de inregistrare online nepermitand inscrierea de doua ori a aceluiasi potential beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea inregistrarii online efectuate.(2) FNGCIMM pune in format electronic (online) la dispozitia institutiei de credit selectate de potentialul beneficiar aplicant datele si documentele inregistrate de acesta, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.(3) institutia de credit analizeaza cererea beneficiarului si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitarii beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului in conformitate cu normele interne de creditare, pana la valoarea maxima calculata in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul V Implementarea Programului

Articolul 12(1) Acordarea si derularea garantiilor de stat se realizeaza pe baza unor conventii de garantare si plata a granturilor incheiate intre FNGCIMM si institutiile de credit participante in program. Modelul conventiei de garantare si plata a granturilor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.(2) Institutia de credit transmite FNGCIMM, direct sau prin unitatile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garantiei de stat, dupa aprobarea creditului de catre structurile sale competente, prin intermediul aplicatiei web https://plafon.garantare.ro.(3) Solicitarea de garantare se transmite de catre institutia de credit impreuna cu urmatoarele documente:a) declaratiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din conventiile de garantare si plata a granturilor incheiate cu finantatorii;b) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind incadrarea in categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, completata si semnata de beneficiarul finantarii cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data transmiterii solicitarii de garantare de catre institutia de credit;c) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii garantate, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) , b) si e) , precum si respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, emisa cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data transmiterii solicitarii de garantare;d) rezultatul consultarii Centralei Riscului de Credit din care sa rezulte indeplinirea conditiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, emis cu cel mult 10 zile inainte de data transmiterii solicitarii de garantare, cu datele disponibile la data emiterii, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificarile si completarile ulterioare;e) acordul beneficiarului de finantare de consultare a bazei de date a MFP, prevazut in anexa nr. 2 ;f) declaratia unica privind veniturile realizate in Romania, depusa la organele fiscale competente pentru anul 2019, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente;g) dovada virarii comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plata/a extrasului de cont sau copia chitantei, dupa caz, care atesta achitarea de catre beneficiarul Programului a comisionului de risc in contul de venituri bugetare distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acesta este luat in evidenta fiscala, dupa perioada de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Pe perioada schemei de ajutor de stat, sumele reprezentand comisionul de risc se evidentiaza in situatia centralizatoare prezentata de catre FNGCIMM. Forma si continutul acesteia urmeaza sa fie detaliate in ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 27 alin. (2) .(4) FNGCIMM analizeaza solicitarea de garantare pe baza informatiilor furnizate de institutia de credit conform prevederilor alin. (3) si a urmatoarelor informatii si documente obtinute de FNGCIMM:a) rezultatul consultarii Oficiului National al Registrului Comertului materializat in extrasul certificatului constatator obtinut de la RECOM Online, in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;b) rezultatul consultarii Buletinului Procedurilor de Insolventa in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali incheiati, obtinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are incheiat un contract de furnizare de servicii financiare, in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;d) raportul obtinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are incheiat un contract de furnizare de servicii financiare, in vederea verificarii indeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;e) rezultatul consultarii bazei de date a MFP, utilizand documentul transmis de finantator conform prevederilor alin. (3) lit. e) . In situatia in care solicitantul inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, acesta se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordata in cadrul programului.(5) Informatiile prevazute la alin. (4) lit. a) si b) pot fi inlocuite de rapoarte obtinute de FNGCIMM de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are incheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Indeplinirea de catre beneficiar a conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) , c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se analizeaza conform prevederilor alin. (4) prin raportare la situatia existenta la data de 31.12.2019.(6) Dupa verificarea documentelor si datelor prevazute la alin. (2)-(4) si, dupa caz, alin. (5) potrivit reglementarilor proprii, a conventiilor de garantare si plata a granturilor incheiate cu institutiile de credit, precum si a gradului de acoperire cu garantii cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza datelor completate de catre institutia de credit in solicitarea de garantare, FNGCIMM comunica institutiei de credit decizia sa in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii corecte si complete a documentelor.

Articolul 13(1) FNGCIMM transmite institutiei de credit contractul de garantare si acordul de finantare in vederea semnarii, in cel putin patru exemplare originale, in functie de numarul semnatarilor.(2) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestora, institutia de credit si beneficiarul semneaza contractul de garantare si acordul de finantare. Dupa semnare, institutia de credit remite FNGCIMM, prin curier sau prin posta cu confirmare de primire, doua exemplare originale ale contractului de garantare si ale acordului de finantare.(3) Tragerile din finantarea garantata in cadrul Programului vor fi autorizate de catre institutiile de credit la dispozitia beneficiarului dupa inscrierea ipotecilor prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, in cartea funciara a imobilelor si/sau in Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in registrele de evidenta si publicitate asimilate, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (18) .(4) Contractul de garantare cuprinde, fara a se limita la acestea, identitatea partilor, obiectul si durata contractului, individualizarea si descrierea ipotecilor legale, termenii si conditiile de acordare si plata a garantiei, valoarea maxima a garantiei acordate in moneda nationala, modalitatea de calcul si termenul de plata al comisionului de administrare si modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile si modalitatea de recuperare a creantelor rezultate din plata garantiilor, precum si celelalte drepturi si obligatii ale partilor.(5) Acordul de finantare cuprinde, fara a se limita la acestea, identitatea partilor, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul si durata contractului, termenii si conditiile de acordare a acestuia, modalitatea de plata a sumelor cuvenite beneficiarului sub forma de grant, raportarea ajutorului de stat sub forma de grant, modalitatea de revocare a acordului de finantare, cazurile si modalitatea de recuperare a creantelor rezultate din nerespectarea conditiilor de acordare a ajutorului de stat, precum si celelalte drepturi si obligatii ale partilor.

Articolul 14(1) Institutia de credit are obligatia de a solicita beneficiarului finantarii garantate, la acordarea creditului, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finantate din credit, pe intreaga perioada de valabilitate a garantiei, la valoarea acceptata de o societate de asigurare, dar nu mai putin decat valoarea de evaluare comunicata de institutia de credit prin solicitarea de garantare.(2) Dreptul la despagubiri rezultate din politele de asigurare incheiate sunt cesionate/ipotecate in favoarea institutiei de credit si statului roman, prin MFP, proportional cu procentul de garantare.(3) In cazul daunelor partiale produse bunurilor imobile admise in garantia creditului, pentru despagubirile a caror valoare este de pana la 20% din suma asigurata, fara a depasi echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectueaza plata direct catre proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului si/sau tertul garant, dupa caz.(4) In cazul daunelor partiale produse bunurilor imobile admise in garantia creditului, pentru despagubirile a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, dar care se incadreaza intre 20% si pana la 50% din suma asigurata, plata despagubirilor se efectueaza de societatea de asigurari catre proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului si/sau tertul garant, dupa caz, cu acordul institutiei de credit si al statului, reprezentat de catre MFP, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.(5) In cazul daunelor partiale produse bunurilor mobile admise in garantia creditului, plata valorii despagubirilor se efectueaza de catre societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparatia bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului si/sau tertul garant, dupa caz, in cazul in care acesta a efectuat plata reparatiei.(6) In cazul daunelor totale produse bunurilor imobile si/sau mobile admise in garantia creditului, dupa ce MFP a platit institutiei de credit suma rezultata din executarea garantiei, plata valorii despagubirilor se efectueaza de catre societatea de asigurare catre institutia de credit si stat, reprezentat prin MFP, cu instiintarea prealabila a acestora, proportional cu procentul de garantare aplicat la soldul finantarii garantate restante, pana la concurenta creantelor rezultate din trecerea la restanta a intregii finantari garantate si plata garantiei.(7) Suma incasata de MFP, prin unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, in temeiul prevederilor alin. (6) , se face venit la bugetul de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.(8) In cazul in care valoarea despagubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile si/sau mobile admise in garantia creditului, inainte de depunerea de catre institutia de credit la FNGCIMM a cererii de plata, acopera integral soldul finantarii garantate, la solicitarea institutiilor de credit, MFP isi exprima acordul privind incasarea integrala a valorii despagubirilor de catre institutia de credit, cu conditia ca institutia de credit sa nu solicite executarea garantiei si sa utilizeze valoarea despagubirii pentru rambursarea integrala a soldului finantarii garantate in cadrul Programului. Daca cererea de plata a fost depusa la FNGCIMM si se afla in curs de solutionare, acordul MFP privind incasarea despagubirilor de catre institutia de credit este emis sub conditia retragerii cererii de plata a garantiei. In cazul nerespectarii conditiilor prevazute in cadrul acestui alineat, acordul MFP se considera desfiintat cu efect retroactiv.(9) In cazul in care valoarea despagubirilor pe care institutia de credit le poate incasa in conformitate cu prevederile alin. (8) nu acopera integral soldul finantarii garantate in cadrul Programului, la solicitarea institutiei de credit, MFP isi exprima acordul privind incasarea despagubirilor de catre institutia de credit, cu conditia utilizarii integrale a despagubirii platite de asigurator pentru rambursarea partiala a finantarii garantate in cadrul Programului. Daca cererea de plata a fost depusa la FNGCIMM si se afla in curs de solutionare, acordul MFP privind incasarea despagubirilor de catre institutia de credit este emis sub conditia actualizarii cererii de plata cu valoarea rezultata ca urmare a utilizarii integrale a despagubirii platite de asigurator pentru rambursarea partiala a finantarii garantate restante in cadrul Programului. Institutia de credit poate depune cererea de plata, pentru diferenta ramasa restanta dupa incasarea despagubirii, proportional cu procentul de garantare, in conformitate cu prevederile art. 22 . In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la acest alineat, acordul MFP se considera desfiintat cu efect retroactiv.(10) In situatia valorificarii bunului mobil admis in garantia creditului ca urmare a producerii unei daune totale, in termen de maximum 15 zile de la data incasarii oricaror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/tertul garant/ asiguratorul, dupa caz, vireaza sumele incasate catre institutia de credit si stat, reprezentat prin MFP, proportional cu procentul de garantare, in conditiile alin. (6) , sau dupa caz, catre institutiile de credit in conditiile alin. (8) sau alin. (9) , pana la concurenta soldului finantarii garantate, respectiv a creantei/creantelor rezultate din trecerea la restanta a intregului sold al finantarii garantate si plata garantiei.(11) In termen de 5 zile de la efectuarea oricarei plati in legatura cu drepturile izvorate din polita de asigurare a bunului imobil/mobil admis in garantia creditului, precum si in cazul incasarii sumei mentionate la alin. (10) , institutia de credit are obligatia instiintarii FNGCIMM si MFP cu privire la natura si valoarea sumelor virate, precum si cu privire la data efectuarii platii in contul MFP deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(12) Daca MFP a efectuat plata sumei rezultate din executarea garantiei si inscrisul se afla in curs de intocmire la FNGCIMM, acesta diminueaza creanta rezultata prin plata si informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) si data incasarii acestora. Daca inscrisul a fost intocmit de FNGCIMM si transmis Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, MFP informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) si data incasarii acestora.

Articolul 15(1) Garantia emisa de FNGCIMM in numele si in contul statului are urmatoarele caracteristici principale:a) este irevocabila – furnizorul protectiei nu isi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului in care cumparatorul protectiei nu plateste la scadenta costul protectiei;b) este neconditionata – contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia beneficiarul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de plata in cazul in care beneficiarul nu achita la termen plata scadenta/platile scadente;c) este directa si expresa – protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;d) este platibila la prima cerere scrisa a institutiei de credit, depusa in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in contractul de garantare si conventia de garantare si plata a granturilor incheiata cu institutia de credit;e) acopera maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul programului in baza contractului de credit in cazul creditelor pentru realizarea de investitii si a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate intreprinderilor mijlocii, in limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investitii;f) acopera maximum 90% din valoarea creditelor/liniilor de credit, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul programului in baza contractului de credit in cazul creditelor acordate microintreprinderilor sau intreprinderilor mici, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici;g) valoarea garantiei se reduce cu principalul rambursat de catre beneficiar, proportional cu procentul de garantare.h) garantia are durata determinata si se acorda pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic si oneros.(2) Garantiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.

Articolul 16(1) In situatia in care institutia de credit solicita FNGCIMM prelungirea duratei garantiei, cu mentinerea sau diminuarea valorii acesteia, aferenta creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare impreuna cu urmatoarele documente, in copie:a) declaratiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din conventiile de garantare si plata a granturilor incheiate cu finantatorii, daca este cazul;b) declaratia beneficiarului pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, completata si semnata de beneficiarul finantarii cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data solicitarii garantiei de catre institutia de credit;c) un grafic de rambursare lunara/trimestriala a finantarii aferent cel putin ultimelor 12 luni de valabilitate a finantarii prelungite, in cazul prelungirii creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.(2) In cazul prelungirii garantiei pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu mentinerea sau diminuarea valorii garantiei, se va verifica exclusiv incadrarea beneficiarului in categoria IMM si, dupa caz, respectarea intensitatii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.(3) Solicitarile de majorare a valorii garantiei/prelungire cu majorare a valorii garantiei/majorare a procentului de garantare, cu incadrarea in prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, sunt asimilate solicitarilor de acordare de noi garantii si se analizeaza pe baza documentelor si informatiilor prevazute la art. 12 alin. (3) , transmise FNGCIMM de catre institutia de credit.(4) In toate cazurile, solicitarea de prelungire a garantiei se transmite FNGCIMM de catre institutia de credit, dupa aprobarea prelungirii finantarii de catre structurile sale competente. Solicitarea se formuleaza in temeiul conventiei de garantare si plata a granturilor incheiate cu institutia de credit si este transmisa la FNGCIMM cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de scadenta finala a finantarii pentru care se solicita prelungirea.(5) In cazul in care institutia de credit aproba modificari ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garantiilor constituite, altele decat garantia de stat, si solicita eliberarea/ inlocuirea garantiilor accesorii finantarii garantate, in conditiile pastrarii gradului minim de acoperire a creditului cu garantii de cel putin 100% pentru creditele de investitii si dupa caz a gradului de acoperire cu garantii aprobat la acordare, pentru creditele/liniile de credit destinate finantarii capitalului de lucru, aceasta are obligatia de a solicita acordul expres al FNGCIMM si de a obtine confirmarea prealabila a acestuia pentru operatiune sub sanctiunea respingerii cererii de plata a garantiei. Solicitarea transmisa Fondului va fi insotita de hotararea institutiei de credit de aprobare a modificarii contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptarii acesteia inainte de implementarea acestei hotarari, dupa caz, precum si de informatii privind valoarea admisa in garantie pentru garantiile colaterale propuse in schimbul celor pentru care se solicita eliberarea.(6) FNGCIMM analizeaza documentele transmise de institutia de credit potrivit reglementarilor proprii, conventiilor de garantare si plata a granturilor incheiate cu institutiile de credit, prezentelor norme metodologice si comunica institutiei de credit decizia sa in termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii complete si corecte a documentelor.(7) Institutia de credit are obligatia de a notifica FNGCIMM modificarea conditiilor initiale prevazute in contractul de garantare referitoare la:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a majorarii/diminuarii finantarii, fara modificarea valorii garantiei Fondului, cu incadrarea in prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;si/saub) diminuarea valorii garantiei, urmare a neutilizarii integrale a finantarii aprobate, dupa expirarea perioadei de realizare a investitiei in cazul creditelor de investitii, inclusiv in cazul rambursarilor partiale anticipate in interiorul perioadei de valabilitate a garantiei;c) fuziuni/divizari in care este implicat beneficiarul finantarii, schimbarea actionariatului.(8) FNGCIMM confirma notificarea in termen de 15 zile de la data primirii. In cazul finantarilor a caror rambursare se face in baza unui grafic nu este necesara notificarea FNGCIMM. In toate cazurile, notificarea se transmite FNGCIMM de catre institutia de credit dupa aprobarea modificarii conditiilor initiale prevazute in contractul de garantare de catre structurile sale competente si inainte de implementarea acestei hotarari, cu respectarea conditiilor programului.(9) Solicitarile de majorare a valorii finantarii si/sau a duratei finantarii trebuie sa se incadreze in valoarea maxima prevazuta de art. 1 alin. (1) , respectiv in prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.(10) Acordarea prelungirii cu mentinerea valorii garantiei nu afecteaza plafonul aferent anului in care se acorda prelungirea, iar prevederile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator.(11) In cazul majorarii valorii si/sau a prelungirii garantiei, dupa expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat si de acordare a granturilor, comisionul de administrare si comisionul de risc aferente acestor operatiuni sunt calculate si platite in conformitate cu prevederile conventiilor de garantare si plata a granturilor incheiate de FNGCIMM, in calitate de mandatar, cu institutiile de credit.

Articolul 17(1) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, prin contractul de garantare se acorda reprezentantilor legali ai institutiei de credit un mandat special, in vederea efectuarii formalitatilor de inscriere, modificare a inscrierii, reinnoire si radiere atat a garantiilor colaterale, cat si a ipotecilor imobiliare si/sau mobiliare, prevazute la art. 1 alin. (17)-(19) , constituite de beneficiari si/sau de terti garanti in favoarea institutiei de credit si statului roman, in cartea funciara/Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz.(2) Se acorda FNGCIMM un mandat special, in vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciara/Registrul National de Publicitate Mobiliara a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin. (17)-(19) . Mandatul special se acorda prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 18Garantia de stat intra in vigoare la data semnarii de catre FNGCIMM a contractului de garantare si este valabila pana la data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si contul statului.

Articolul 19(1) FNGCIMM, institutia de credit si beneficiarul semneaza contractul de garantare transmis de catre FNGCIMM dupa aprobarea garantiei de stat.(2) Ipotecile legale prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c) , respectiv la art. 8 alin. (3) lit. a) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se individualizeaza in contractul de garantare.(3) Dupa semnarea contractului de garantare si dupa constituirea si efectuarea formalitatilor de publicitate a ipotecilor prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, institutia de credit pune la dispozitia beneficiarului creditul garantat in conditiile programului, cu respectarea conditiilor prevazute in reglementarile sale interne.

Articolul 20(1) Beneficiarul creditului efectueaza trageri din linia de credit pentru finantarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar in vederea desfasurarii activitatii fara sa depaseasca valoarea liniei de credit aprobate. Institutia de credit autorizeaza tragerile din plafon cu respectarea destinatiilor prevazute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.(2) Rambursarea sau, dupa caz, reintregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. In cazul in care a fost aprobata prelungirea liniei de credit, cel putin in ultimul an de valabilitate se aplica graficul de rambursare in rate, fara posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit si cu diminuarea corespunzatoare a facilitatii de credit.

Articolul 21FNGCIMM monitorizeaza garantiile de stat acordate. Monitorizarea reprezinta ansamblul de actiuni intreprinse in perioada cuprinsa intre acordarea garantiei si incetarea valabilitatii acesteia, constand in urmarirea periodica a stadiului derularii creditului garantat pe baza situatiilor furnizate de catre institutia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.

Articolul 22(1) Cererea de plata se depune de catre institutia de credit, ulterior trecerii integrale la restanta a finantarii garantate nerambursate si dupa executarea garantiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, daca este cazul, respectiv dupa inregistrarea de catre beneficiar a cel putin 30 de zile calendaristice de restanta la plata principalului, impreuna cu urmatoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, insotit de toate actele aditionale incheiate la acesta, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silita a beneficiarului si a tuturor tertilor garanti inregistrate la executorul judecatoresc si/sau, dupa caz, cererea de deschidere a procedurii de insolventa a beneficiarului/declaratia de creanta, impreuna cu dovada transmiterii documentului la instanta competenta, documentul care atesta preluarea in posesie, in mod pasnic, a bunului afectat garantiei, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul;c) polita/politele de asigurare pentru toate riscurile, inclusiv polita PAD, incheiata/incheiate de beneficiar/tertii garanti la acordarea/majorarea creditului, daca este cazul, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finantate din credit, cesionate in favoarea statului roman reprezentat de MFP si institutiei de credit, proportional cu procentul de garantare, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciara si/sau extrasele din registrele de evidenta si publicitate asimilate si/sau avizul/avizele de inscriere in Registrul National de Publicitate Mobiliara, dupa caz, pentru toate garantiile accesorii finantarii garantate, din care sa rezulte intabularea/inscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare in favoarea statului roman reprezentat de MFP si institutiei de credit, dupa caz, proportional cu procentul de garantare, valabile pana la stingerea tuturor obligatiilor ce revin beneficiarului in baza contractului de garantare, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciara eliberate in format electronic;e) extrasul contului curent la data cererii de plata sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finantare, pana la data formularii cererii de plata, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent si restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care sa rezulte fara echivoc intreaga valoare a finantarii garantate nerambursate si data trecerii la restanta a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisa de institutia de credit catre beneficiarul finantarii garantate, cu privire la trecerea integrala la restanta a finantarii garantate nerambursate, insotita de dovada expedierii acesteia, in copii certificate de institutia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie sa rezulte faptul ca notificarea a fost transmisa beneficiarului in termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanta a soldului finantarii garantate;h) originalul declaratiei pe propria raspundere a institutiei de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;i) documente de plata care fac dovada achitarii de catre beneficiar a obligatiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru, in copie certificata pentru conformitate cu originalul.(2) In cazul in care garantia a fost prelungita in conditiile prevazute la art. 16 , cererea de plata trebuie insotita, pe langa documentele prevazute la alin. (1) , si de graficul de rambursare lunara/trimestriala a finantarii pentru care s-a efectuat prelungirea, dupa caz, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul.(3) In situatia in care finantarea garantata pentru care se solicita plata garantiei este garantata cu depozit colateral, cererea de plata se transmite Fondului dupa regularizarea finantarii garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat, iar suma solicitata la plata va fi determinata astfel: (finantarea restanta – valoare depozit colateral)*procent de garantare.(4) Documentatia care trebuie sa insoteasca cererea de plata se depune la sediul social al FNGCIMM intr-un singur exemplar, indosariat, paginat si opisat.(5) FNGCIMM poate solicita institutiei de credit, daca este cazul, completarea documentatiei, in termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plata si aceasta este obligata sa le depuna in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitarii de completare de catre FNGCIMM. Documentele solicitate in completare se depun de catre institutia de credit la sediul FNGCIMM cu cel putin 15 zile inainte de implinirea termenului prevazut la art. 23 alin. (1) , se vor atasa de FNGCIMM la documentatia depusa odata cu cererea de plata si vor fi luate in considerare la solutionarea acesteia.

Articolul 23(1) In termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plata, FNGCIMM aproba sau respinge cererea de plata.(2) FNGCIMM aproba cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii tuturor documentelor prevazute la art. 22 , a asumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii la data acordarii finantarii a obligatiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si a respectarii de catre institutia de credit a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (13) si la art. 14 alin. (1) si (2) .(3) Daca pana la data inregistrarii cererii de plata institutia de credit nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 13 alin. (2) , obligatia FNGCIMM de a solutiona cererea de plata in termenul prevazut la alin. (1) se suspenda pana la data transmiterii celor doua exemplare originale ale contractului de garantare, fara ca suspendarea sa opereze si in privinta termenului prevazut la alin. (7) .(4) FNGCIMM respinge cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii incomplete a documentelor care insotesc cererea de plata prevazute la art. 22 si/sau neasumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii la data acordarii finantarii a obligatiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau nerespectarii de catre institutia de credit a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (13) si la art. 14 alin. (1) si (2) .(5) Decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei se comunica institutiei de credit si MFP cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii, pe fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original.(6) FNGCIMM restituie cererea de plata si documentele care o insotesc, in cazul in care au fost transmise inainte ca beneficiarul sa inregistreze cel putin 30 de zile calendaristice de restanta la plata principalului.(7) Plata garantiei se face de catre MFP intr-un cont unic al institutiei de credit indicat in cererea de plata a garantiei, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plata, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fara insa a se depasi 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii la FNGCIMM a cererii de plata.(8) Sumele garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului se platesc institutiei de credit de catre MFP de la bugetul de stat, prin bugetul MFP – Actiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, si se recupereaza de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la debitorul beneficiar al finantarii garantate, in conditiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala .

Articolul 24(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data platii valorii de executare a garantiei, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuarii platii.(2) Dupa primirea dovezii efectuarii platii potrivit alin. (1) , FNGCIMM intocmeste un inscris care reprezinta titlu de creanta bugetara in sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedura fiscala prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, precum si data scadentei acesteia. Titlul de creanta se comunica debitorului – beneficiar al finantarii garantate, prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuarii platii prevazute la alin. (1) . FNGCIMM transmite titlul de creanta spre stiinta si institutiei de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicata prin cererea de plata.(3) In cazul in care comunicarea titlului de creanta potrivit alin. (2) nu a fost posibila, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afisarea, concomitent, la sediul FNGCIMM si pe pagina de internet a acestuia, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis titlul de creanta bugetara pe numele persoanei fizice.(4) Anuntul prevazut la alin. (3) se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine urmatoarele elemente:a) numele si prenumele persoanei fizice;b) domiciliul persoanei fizice;c) numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara.(5) In cazul in care titlul de creanta bugetara se comunica prin publicitate, acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.(6) Termenul de plata voluntara a obligatiei rezultate din executarea scrisorii de garantie este de 15 zile de la data comunicarii titlului de creanta bugetara.(7) La data expirarii termenului de plata prevazut la alin. (6) , titlul de creanta bugetara devine titlu executoriu.(8) Titlul executoriu prevazut la alin. (7) se inainteaza de catre FNGCIMM organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea recuperarii creantei bugetare rezultate din executarea garantiei de stat, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, in vederea recuperarii creantei bugetare, in conditiile Codului de procedura fiscala, impreuna cu urmatoarele documente:a) dovada efectuarii procedurii de comunicare catre debitorul-beneficiar al finantarii garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM din care rezulta efectuarea procedurii de afisare);b) contractul de garantare insotit de toate actele aditionale incheiate la acesta, in original;c) extrasele de carte funciara/avizele din Registrul National de Publicitate Mobiliara in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul.(9) Dobanzile si penalitatile de intarziere aferente sumelor rezultate din plata catre institutiile de credit a garantiilor de stat acordate de FNGCIMM se calculeaza, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, incepand cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei de stat si pana la data stingerii inclusiv si sunt recuperate de catre acestea.(10) Institutia de credit poate retrage cererea de plata in conditiile prevazute in reglementarile sale interne si cu respectarea conditiilor Programului.(11) FNGCIMM revoca decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei, daca solicitarea privind retragerea cererii de plata a fost transmisa pana in a 85-a zi calendaristica de la data inregistrarii cererii de plata transmise de catre institutia de credit si restituie acesteia documentatia aferenta cererii de plata impreuna cu comunicarea privind mentinerea valabilitatii garantiei cu respectarea conditiilor Programului.(12) Dupa incasarea oricarei sume in contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plata, institutia de credit transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plata, in baza careia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garantiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei. Addendumul urmeaza regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plata.(13) Addendumul se comunica institutiei de credit si MFP in ziua lucratoare urmatoare adoptarii acestuia de catre FNGCIMM, pe fax sau prin posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original, cu respectarea unui termen de doua zile lucratoare necesare efectuarii platii de catre MFP si fara a depasi termenul de 90 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii de plata a garantiei la FNGCIMM.(14) Dupa emiterea Deciziei de respingere a cererii de plata si transmiterii acesteia catre MFP si institutia de credit sau dupa efectuarea platii valorii de executare a garantiei de catre MFP in contul institutiei de credit, numai beneficiarii Programului care au accesat un credit de investitii, in cazurile in care nu fac obiectul unei proceduri de insolventa, pot solicita o singura data institutiei de credit repunerea in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare, cu respectarea conditiilor Programului si cu mentinerea conditiilor in care a fost acordata garantia.(15) In cazul transmiterii Deciziei de respingere a cererii de plata catre MFP si institutia de credit, in termen de 30 zile calendaristice de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitarii de repunere in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare, institutia de credit emite decizia de aprobare/respingere a repunerii in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit.(16) In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii de la institutia de credit a solicitarii de repunere, FNGCIMM analizeaza solicitarea si emite o decizie privind repunerea beneficiarului in drepturile si obligatiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP si institutiei de credit cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii, pe fax sau posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa transmita si documentul in original.Exemplarul transmis institutiei de credit va fi insotit si de originalul/originalele declaratiei/declaratiilor pe propria raspundere, transmise odata cu cererea de plata, dupa caz.(17) In cazul in care MFP a efectuat plata valorii de executare a garantiei catre institutia de credit, iar FNGCIMM a transmis catre ANAF documentele necesare efectuarii procedurii de executare silita, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitarii de repunere in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit, si de garantare, institutia de credit solicita ANAF ca, in termen de 5 zile lucratoare, sa ii comunice sumele ramase de plata din valoarea de executare a garantiei, precum si eventualele cheltuieli de executare silita generate de urmarirea bunului, analizeaza in baza reglementarilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul ramas de rambursat si dobanzile aferente, daca este cazul si, in termen de 60 de zile calendaristice de la primirea solicitarii beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este conditionata de prezentarea de catre beneficiar institutiei de credit a dovezii platii cheltuielilor de executare silita.(18) In termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea repunerii, institutia de credit restituie MFP sumele incasate reprezentand valoarea de executare a garantiei, dupa caz, si completeaza si transmite catre FNGCIMM solicitarea privind repunerea beneficiarului in drepturile si obligatiile aferente contractului de garantare, insotita de documentul de plata din care sa reiasa suma restituita MFP, dupa caz.(19) Ulterior restituirii prevazute la alin. (18) , MFP solicita organelor fiscale competente ale ANAF incetarea executarii silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garantiei repuse, anularea obligatiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garantiei aferente Programului, dupa caz, scaderea din evidenta a sumelor individualizate in inscrisul transmis de catre FNGCIMM si transmiterea catre FNGCIMM, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea adresei MFP, a confirmarii acestei operatiuni impreuna cu exemplarul original al contractului de garantare catre FNGCIMM.(20) Sumele restituite de institutia de credit sunt considerate o reintregire a platilor efectuate reprezentand valoarea de executare a garantiei si vor fi achitate intr-un cont comunicat de MFP. Institutia de credit transmite catre MFP – Directia generala de trezorerie si datorie publica o copie a ordinului de plata la numarul de fax ce urmeaza a fi comunicat de MFP. Pentru confirmarea incasarii sumelor, MFP va transmite catre organele fiscale solicitarea formulata potrivit prevederilor alin. (19) si in atentia FNGCIMM.(21) In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a adresei de confirmare privind scaderea din evidenta a sumelor individualizate in inscrisul transmis de catre FNGCIMM si a exemplarului original al contractului de garantare, respectiv de la institutia de credit a solicitarii de repunere, FNGCIMM analizeaza documentele justificative si emite o decizie privind repunerea beneficiarului in drepturile si obligatiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP si institutiei de credit cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii, pe fax sau posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa transmita si documentul in original. Exemplarul transmis institutiei de credit va fi insotit si de originalul/originalele declaratiei/declaratiilor pe propria raspundere, transmise odata cu cererea de plata, dupa caz.(22) In cazul nerespectarii clauzelor contractului de credit si de garantare, dupa aprobarea repunerii de catre institutia de credit si FNGCIMM, beneficiarul Programului datoreaza obligatii fiscale accesorii de la data platii initiale a valorii de executare a garantiei de catre MFP pentru suma ramasa neachitata din valoarea de executare a garantiei.(23) In cazul in care beneficiarul Programului solicita institutiei de credit repunerea in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare inainte ca FNGCIMM sa transmita ANAF documentele necesare efectuarii procedurii de executare silita, institutia de credit analizeaza in baza reglementarilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul ramas de rambursat si dobanzile aferente si, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit.(24) In termen de doua zile lucratoare de la aprobarea repunerii, institutia de credit restituie MFP sumele incasate reprezentand valoarea de executare a garantiei si solicita FNGCIMM repunerea beneficiarului in drepturile si obligatiile aferente contractului de garantare.(25) In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii confirmarii din partea MFP privind incasarea sumelor prevazute la alin. (24) , respectiv de la institutia de credit a solicitarii de repunere, FNGCIMM analizeaza documentele justificative si emite o decizie privind repunerea beneficiarului in drepturile si obligatiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP si institutiei de credit cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare datei adoptarii, pe fax sau posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare, sa transmita si documentul in original. Exemplarul transmis institutiei de credit va fi insotit si de originalul/originalele declaratiei/declaratiilor pe propria raspundere, transmise odata cu cererea de plata, dupa caz.

Articolul 25Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 12 alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit transmit MFP trimestrial situatia sumelor incasate conform prevederilor art. 12 alin. (9) din aceasta ordonanta de urgenta.

Articolul 26In cazul beneficiarilor Programului care intra in procedura insolventei, anterior efectuarii de MFP a platii valorii de executare a garantiei de stat catre institutia de credit, MFP poate mandata directiile generale regionale ale finantelor publice sau, dupa caz, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili sa solicite inscrierea la masa credala a valorii finantarii garantate ca o creanta sub conditie, pe baza documentatiei aferente acordarii garantiei transmisa de FNGCIMM.

Capitolul VIDispozitii finale

Articolul 27(1) Pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, institutiile de credit participante in cadrul programului transmit FNGCIMM o declaratie pe propria raspundere semnata si asumata de reprezentantii legali ai acestora, care sa contina angajamentul de respectare a incadrarii costului creditului garantat de stat in marja maxima de 2,0%, respectiv de 2,5% peste indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M), in functie de conditiile de garantare prevazute la art. 1 alin. (1) .(2) In aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul conventiei prevazute la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, modalitatea de punere in aplicare a prevederilor art. 1 alin. (11) si (12) , modelul conventiei de garantare si plata a granturilor prevazute la art. 2 lit. b) , al contractului de garantare, precum si al inscrisului prevazut la art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

Articolul 28 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.Anexa nr. 1Nr. ………………….Data………………..
DECIZIE DE PLATA
a sumelor de virat in contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat
pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19Catre Ministerul Finantelor PubliceIn temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,va solicitam plata ajutorului de stat, in suma de ………………… lei, stabilit de FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei pentru luna …………, reprezentand valoarea dobanzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri …… si a comisioanelor de administrare, conform urmatorului centralizator:Centralizatorul sumelor de virat in contul FNGCIMM