Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Start-up Nation: Condițiile în care statul îți va acoperi aproape toate cheltuielile, dacă începi o afacere în 2017

În cadrul programului de finanțare Start-up Nation Romania, întreprinderile nou-înființate vor putea solicita un ajutor de până la 44.000 de euro pentru plata chiriei, achiziția de utilaje și instalații, dar și pentru mașini de transport și echipamente IT, întreaga sumă fiind nerambursabilă. Vor fi eligibile proiectele implementate în mediul urban și în regiunile mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov. Pentru ca programul Start-up Nation să poată fi pus în aplicare, mai este nevoie, totuși, de norme de

Programul prevede acordarea unui sprijin nerambusabil în sumă de cel mult 44.000 de euro întreprinderilor nou-înființate, cu sediul social și punctele de lucru în mediul urban și zonele mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Vor putea primi bani doar firmele înființate recent

Ajutorul financiar nerambusabil este de aproximativ 44.000 de euro, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Beneficiarii vor asigura doar resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

În cadrul Start-up Nation urmează a fi eligibile societățile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990, societățile cooperative înregistrate în baza Legii nr. 1/2005 și societățile comerciale debutante (SRL-D) înregistrate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse de către societățile care au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului după data de 30 ianuarie 2017, data intrării în vigoare a OUG nr. 10/2017.

În cadrul acestui apel de proiecte, întreprindrile vor trebui să respecte următoarele cerințe de eligibilitate:

 • societățile trebuie să dispună de capital integral privat;
 • nu sunt eligibile societățile ce au datorii la bugetul general sau la bugetele locale;
 • societățile trebuie să propună un proiect în baza unui cod CAEN eligibil, deja înregistrat la data depunerii cererii de finanțare, dar care va fi autorizat la momentul decontului;
 • au sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate, mai puțin regiunea București-Ilfov.

Ce activități vor fi permise la finanțare

Toate activitățile economice vor fi eligibile, cu excepția celor menționate în normele de aplicare supuse dezbaterii publice. Printre cele mai importante activități neeligibile sunt menționate:

 • intermedieri financiare și asigurări;
 • tranzacții imobiliare;
 • activități de jocuri de noroc și pariuri;
 • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool;
 • pescuit. Aceste activități sunt eligibile prin intermediul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime;
 • agricultura și prelucrarea produselor agricole, aceste activități fiind susținute prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Întreprinderile vor putea deduce, în urma implementării propriilor planuri de afaceri, doar următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:

 • echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
 • cititoare pentru cod de bare, cântare electronice;
 • autoutilitare, cu excepția autovehiculelor de teren;
 • echipamente IT și aplicațiile software necesare funcționării optime a acestora;
 • mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 • instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității;
 • chiriile pentru spațiile de lucru, pentru desfășurarea activității economice;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului în limita a 10.000 de lei, doar dacă socitatea nu deține o pagină proprie de internet;
 • active necorporale;
 • curs de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, ce va fi urmat de către asociatul sau administratorul societății, în limita a 4.500 de lei, fără TVA;
 • consultanță pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, dar nu mai mult de 8.000 de lei fără TVA

Cheltuielile cu chiria spațiilor și achiziția produselor software nu vor putea depăși împreună 40% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

Următoarele cheltuieli vor fi suportate integral de firme:

 • TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile detaliate mai sus;
 • utilajele second-hand;
 • achiziția de clădiri și spații de producție;
 • achiziția de spații cu funcție locativă;
 • achiziția în leasing a mijloacelor fixe.

Atenție! Nu vor fi eligibile în cadrul acestui program de finanțare acele societăți care au primit finanțare sau care urmează să primească finanțare prin intermediul Programului Operațional pentru Dezvoltarea Capitalului Uman.

Cum se va derula înscrierea în Start-up Nation

Principalele etape pe care trebuie să le parcurgă un solicitant, pentru obținerea finanțării prin intermediul acestui program de finanțare, sunt detaliate mai jos.

 1. Înregistrarea solicitantului în cadrul aplicației online

Solicitarea sprijinului nerambusabil va fi posibilă doar prin crearea unui cont în cadrul aplicației disponibile pe site-ul Agenției pentru implementarea programelor și proiectelor derulate de IMM-uri.

 1. Depunerea proiectului

Înregistrarea cererii de finanțare va fi posibilă doar în cadrul unei sesiuni de 30 de zile calendaristice în care aplicația va fi activă. În cazul în care fondurile disponibile nu vor fi epuizate în cadrul sesiunii deschise, este prevăzută posibilitatea de prelungire a sesiunii sau deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului.

 1. Admiterea în program

După transmiterea electronică a cererii de finanțare, a planului de afaceri și a documentelor solicitate, aplicația va genera automat un punctaj. Verificarea condițiilor de eligibilitate a solicitanților, a activităților propuse spre finanțare și a corelării echipamentelor din planul de afaceri cu codurile CAEN eligibile vor fi efectuate într-o etapă ulterioară. Doar proiectele declarate admise în urma verificării condițiilor de eligibilitate vor putea intra în procedura de selecție pentru semnarea contractelor de finanțare.

Punctajul minim necesar pentru obținerea finanțării nerambursabile va fi de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile. Admiterea în program și obținerea finanțării se va face în ordinea inversă punctajelor obținute de proiecte. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului.

Plata ajutorului financiar nerambusabil se face anual în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se va putea face în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv și a creditelor bugetare pe anii următori până la ultimul contract semnat.

După semnarea contractului de finanțare și implementare a planului de afaceri, întreprinderile beneficiare vor trebui să respecte următoarele obligații:

 • să păstreze toate locurile de muncă nou create ce au fost asumate prin planul de afaceri pentru o perioadă minimă de trei ani;
 • să permită efectuarea controalelor, în scopul verificării modalității de implementare a proiectului și îndeplinire a obligațiilor asumate;
 • să păstreze documentele proiectului pentru o perioadă minimă de trei ani;
 • să nu înstrăineze bunurile achiziționate prin intermediul ajutorului nerambusabil;
 • să nu schimbe locul de implementare a proiectului, fără acordul finanțatorului;
 • să desfășoare activitatea finanțată prin intermediul proiectului.

Cum se va acorda punctajul la înscriere

Criteriile de selecție și modalitatea de acordare a punctajelor în cadrul prezentului program de finanțare pot fi descărcate de aici. Conform acestei grile de selecție, punctajul maxim va putea fi obținut de către o societate care îndeplinește simultan următoarele criterii:

 • activează în domeniul producției;
 • propune crearea unui număr minim de patru locuri de muncă cu normă întreagă, din care cel puțin două locuri de muncă vor fi oferite absolvenților începând cu promoția 2015 și minimum două locuri de muncă vor fi oferite șomerilor începând cu anul 2015;
 • cel puțin 60% din buget va fi alocat achiziției echipamentelor tehnologice;
 • administratorul societății a urmat sau urmează, la data depunerii cererii de finanțare, un curs de antreprenoriat sau management de proiect.