Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Acord între Guvernul României şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii

Apreciind că sectorul construcţiilor reprezintă unul din domeniile prioritare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Programul de Guvernare,

Ţinând cont că activitatea de construcţii este decisivă pentru realizarea proiectelor de investiţii publice şi private,

Având în vedere că în ultimii ani sectorul construcţiilor s-a confruntat cu dificultăţi legate de asigurarea cu forţă de muncă specializată şi de o concurenţă neloială, ceea ce a făcut ca numărul mediu de salariaţi, declaraţi de agenţii economici din domeniu, să se reducă numai în ultimii doi ani cu 2%, respectiv cu circa 8 mii de persoane,

Luând în considerare că în ultimii 3 ani, deşi economia a înregistrat un ritm ridicat de  creştere  a  produsului  intern  brut,   cifra   de   afaceri   din   sectorul   construcţiilor s-a redus, fiind în anul 2017 cu circa 3 miliarde lei mai mică decât în anul 2015, iar numărul unităţilor din sector care au înregistrat pierdere a crescut,

Având în vedere că în unele sectoarele adiacente activităţii de construcţii, care asigură materii prime şi materiale de construcţii, există o concurenţă ridicată a importurilor de astfel de produse, ceea ce face ca acestea să înregistreze rate de profitabilitate mai reduse decât în activitatea de construcţii,

GUVERNUL ROMÂNIEI SE ANGAJEAZĂ SĂ ADOPTE URMĂTOARELE MĂSURI DE NATURĂ SĂ VINĂ ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂŢII DE CONSTRUCŢII

 1. Se declară sectorul construcţiilor sector prioritar, de importanţă naţională pentru economia românească pe următorii 10 ani, începând cu 01.01.2019. Prin ”sector construcţii’’ se înţelege activitatea de construcţii precum şi principalele domenii de producere a materialelor de construcţii, nominalizate în acest

 

 1. Pentru sectorul construcţii definit mai sus, se va stabili incepând cu 2019 un salariu minim brut lunar de 3000 lei. Taxele pe muncă pentru angajator vor fi 0, iar pe angajat se vor stabili astfel încât, salariul minim net lunar să depășească echivalentul in lei a 500 euro, algoritm ce se va aplica pe întreaga grilă de salarizare până la limita de 10 salarii minime.

 

 1. Introducerea certificării profesionale va fi făcută de un organism de certificare neutru, alcătuit din membri ai organizaţiilor patronale reprezentative, organizaţiilor profesionale, instituţiilor de învăţământ şi specialiştii din domeniu. Firmele care fac obiectul certificarii vor putea efectua lucrari doar în condiţiile în care au fost atestate profesional în prealabil de organismul de certificare astfel înfiinţat şi numai la categoriile de lucrări pentru care a fost certificat.

Termen: 30.06.2019

 

 1. În condiţiile noului salariu minim şi a facilităţii fiscale la plata contributiilor sociale, se vor introduce măsuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru. Societăţile depistate că folosesc lucrători fără forme legale vor fi declasificate cel putin un an de zile. De asemenea, lucrătorilor fără forme legale li se vor aplica sanctiuni suplimentare, stabilite impreuna cu patronatele si sindicatele

Termen: 30.09.2019

 

 1. În sectorul de constructii definit la punctul 1, nu se vor utiliza zilieri. Termen: 12.2018

 

 1. Societăţile comerciale din construcţii, care nu îşi vor îndeplini contractele la termen şi în condiţiile de calitate solicitate, vor fi trecute la o clasa inferioara de certificare pe baza unei metodologii stabilite de comun acord între instituţiile guvernamentale și patronatele reprezentative.

Termen: 30.09.2019

 1. Actualizarea preţului contractelor cu prevederile legislative apărute ulterior încheierii acestora, inclusiv cu prevederile noilor nivele de salarizare, în sensul aplicării creşterii procentuale a salariului minim pentru toată grila de salarizare. Aceasta se va aplica pentru: contracte aflate în execuţie, contracte aferente procedurilor de achiziţii publice aflate în derulare, pentru care anunţul a fost publicat în SICAP, au fost depuse oferte dar nu s-a semnat contractul sau acesta este în curs de semnare,contracte ce se vor demara ulterior, indiferent de sursa de finanţare.

Termen: 31.12.2018

 1. Ajustarea preţului contractelor se va face pe baza unei formule polinomiale pentru preluarea influenţei modificării preţurilor. Această ajustare se va aplica pentru același tip de contracte ca la punctul

Indicii de preţ şi proporţiile diverselor componente ale costului construcţiilor vor fi stabiliţi, în mod centralizat, de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) şi vor fi publicate trimestrial. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) va elabora metodologia de ajustare şi actualizare.

Termen: 31.12.2018

 1. Modificarea prevederilor referitoare la angajarea cetătenilor din afara UE, în sensul în care se vor stabili cote mult mai mari, agreate împreună cu patronatele reprezentative si în același timp se vor elimina orice fel de inechitati privind taxarea si impozitarea acestora. Termen: 01.2019

 

 1. Adoptarea legii Casei Sociale a Constructorilor în forma reactualizată, aflată în acest moment la Comisia pentru muncă şi protecţie socială din cadrul Camerei Deputaţilor (Legea 215/1997).

Termen: 31.12.2018

 1. Conform solicitarii patronatelor reprezentative se va analiza posibilitatea ca valoarea contractelor sa fie exprimată și în euro și posibilitatea introducerii unui termen de maxim 25 de zile pentru prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor. De asemenea, se va avea in vedere ca modificarea regulamentului de receptie și a modelului de contract aprobate prin HG 1/2018 să ia in considerare propunerile patronatelor

Termen: 31.03.2019

 1. Perfectionarea legislatiei privind achizitiile publice, prin transmiterea catre Parlament a amendamentelor agreate cu patronatele

Termen: 31.03.2019

 1. Introducerea obligativității de acordare a avansului pentru contracte de lucrări în procent de 30%, în special pentru cele din fonduri europene și pentru contractele de interes national, iar în funcție de disponibilitate, la alte contracte cu o valoare de peste 1 milion de euro. Restituirea avansului se va efectua prin reduceri procentuale la fiecare factură, până la finalizarea

Termen: 31.12.2018

 1. Introducerea prevederii ca toti agentii economici certificați, care activează în sectorul construcţiilor definit la punctul 1, să fie membri într-o organizaţie patronală.

Termen: 30.06.2019

 1. Infiinţarea unui Fond de garantare pentru construcţii, cu participarea Statului în procent de 80% şi a firmelor de construcţii cu 20%.

Termen: 30.06.2019

 1. Conceperea unui mecanism de sprijin şi subvenţionare pentru producţia internă de materiale de construcţii în cazul activităţilor CAEN cu o pondere ridicată a importului, precum şi pentru exportul de materiale de construcţii şi îndeosebi de tâmplărie şi/sau vitraj izolant.

Termen: 31.03.2019

 1. Adoptarea unor măsuri de întărire a controlului impreuna cu patronatele, în ceea ce priveşte tâmplăria şi vitrajul izolant, referitor la marcajul CE şi C47, prin stabilirea instituţiilor şi responsabilităţilor acestora. Aprobarea proiectelor de acte normative privind:
 • Normativ Indicativ C47 – 2018: instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea vitrajelor si a altor produse din sticla in
 • Normativ Indicativ P 118/1 – 2018 Partea I: construcții, privind securitatea la incendiu a constructiilor.

Termen: 31.03.2019

 1. Domeniile de activitate conform cod CAEN, care să facă obiectul prezentelor măsuri, sunt următoarele:
 • Secţiunea F CONSTRUCŢII cod CAEN 41,42,43 integral
 • 2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
 • 2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
 • 2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă
 • 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
 • 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
 • 2363 – Fabricarea betonului
 • 2364 – Fabricarea mortarului
 • 2369 -Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
 • 2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
 • 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii
 • 2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
 • 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
 • 0811- Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
 • 0812 -Extracţia pietrişului şi nisipului;
 • 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică.
 1. Societăţile comerciale care au ca activitate principală una din activităţile prevăzute în clasificaţia de la punctul 18, vor beneficia de prevederile prezentului acord în măsura în care cifra de afaceri obtinuta din activitatea din domeniul constructiilor reprezinta cel putin 80% din cifra de afaceri totală. Această proporţie va fi declarată pe propria răspundere.